مجله‌ ژئوشیمی نشریة‌ تخصصی‌ است‌ که‌ به‌ منظور ارائة‌ دستاوردهای‌ تازة‌ علمی‌ و پژوهشی‌ چهار شماره‌ در سال‌ منتشر می‌شود. مجله‌ از همکاری‌ پژوهشگران‌ در گرایش های‌ مختلف‌ زمین شناسی و شیمی به‌ گرمی‌ استقبال‌ می‌کند. امید است‌ با بسط‌ پژوهش‌ در این‌ دو شاخه‌ از علوم ‌پایه‌، بتوانیم‌ هر شماره را پر بارتر از شماره قبل منتشر نماییم‌.

 

شماره مجوز: 91/34656           شاپا (نسخه چاپی): 3464-2322             شاپا (آنلاین): 4843-2322

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه